ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ  ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนนี้เริ่มจาก วันที่ 1- 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานจิตอาสาพัฒนาตำบลโคกสะอาด ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันไปใส่ปุ๋ยบำรุงรดน้ำพืชสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจร,กระชายขาว ที่วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 9 และป่าโคกหนองโคงวัว บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการนัดแนะทีมงานตำบลโคกสะอาดทุกคนให้ไปปฏิบัติงานติดตามผลผลิต ที่ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่12 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้จัดการประชุมผ่านgoogle meet เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม และยังมีการแนะนำสมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ของตำบลโคกสะอาด เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกทุกคนและแบ่งหน้าที่การทำงานให้สมาชิกทุกคนได้ทำงานร่วมกัน

 

และเมื่อวันที่8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานจิตอาสาตำบลโคกสะอาด ได้ไปร่วมกันจัดสถานที่ ณ บ้านสนวนพัฒนา โดยทางโครงการจะมีการจัดอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตำบล เพื่อเป็นการต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์ความงามของตำบลโคกสะอาด  และนอกจากนี้ทีมงานจิตอาสาตำบลโคกสะอาดบางส่วนก็ได้มีการอบรมให้ทีมสมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการแนะนำวิธีการปฏิบัติงานของตำบล รวมไปถึงมีการให้ความรู้เรื่องการเขียนบทความประจำเดือน การอบรมทักษะทั้ง4 ทักษะ และการทำงานร่วมกันให้สมาชิกใหม่ได้ทราบทั่วกัน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การออกแบบกราฟริกบรรจุภัณฑ์ประจำตำบลโคกสะอาด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการอบรมของโครงการ และมีวิทยากรจากสาขาศิลปะ ดิจิทัล มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพร กลเม็ดและเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของตำบลโคกสะอาด และนอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจข้อมูล sroi และนำมากรอกลงในระบบต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู