ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน u2t ตำบลโคกสะอาด ในการทำงานในเดือนที่แล้ว ทีมงานตำบลโคกสะอาดได้มีการปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับทีมผู้นำชุมชนและประชาชนของตำบลโคกสะอาด  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มอบหมายให้ทีมงานu2t ตำบลโคกสะอาดติดตามการปลูกพืชสมุนไพร โดยมีการนำปุ๋ยคอกไปใส่  รดน้ำ ดูแลสมุนไพร และติดตามผลผลิตที่จะเกิดจากสมุนไพรที่นำไปปลูกเป็นอย่างดี เพื่อทำให้สมุนไพรเจริญงอกงาม และสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชน

และนอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ข้าพเจ้า และทีมงาน u2t ตำบลโคกสะอาดได้มีการลงพื้นที่สอบถามปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของวิธีการนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ และสรรพคุณของสมุนไพรที่มี่อยู่ในพื้นที่ โดยมีพ่อเล แสนสนิท ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน  เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร  มาให้ความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพร ที่มีอยู่ในป่าโคกหนองโคงวัว และสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน โดยได้บอกสรรพคุณ วิธีการรับประทานสมุนไพรชนิดต่างๆ  เช่น

แก่นฝาง   รสขื่นขมหวาน ฝาด รับประทานเป็นยาบำรุงโลหิตสตรี ขับประจำเดือน แก้ปอดพิการ ขับหนอง ทำโลหิตให้เย็น รับประทานแก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อน แก้โลหิตออกทางทวารหนักและเบา – รักษาน้ำกัดเท้า แก้คุดทะราด แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้เลือดกำเดา

ฟ้าทะลายโจน   แก้ไข้ทั่วๆไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอมซิล หลอกลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาฝี

ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และยังถือเป็นข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

และในช่วงสถานการณ์โควิด-19ระบาดนี้ ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ซึ่งจัดประชุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และมีผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการทำรูปเล่มรายงาน สรุปการทำงานต่างๆในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานในเดือนต่อไป

อื่นๆ

เมนู