1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่
ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน ต.โคกสะอาด 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ตามแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนนักศึกษาและบัณฑิตย์จบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เก็บแบบสอบถาม 01 ให้ครบถ้วน 100%

เมื่อวันที่วันที่1-16มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 พบว่าประชากรในตำบลโคกสะอาด ทั้ง 4 หมู่บ้านส่วนใหญ่ได้ติดตามข่าวสารและรู้ถึงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 รู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดและวิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ หรือชุมชนที่แออัด มีการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที และการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ประชากรโดยส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เงียบเหงาลงบ้างและรายรับที่ลดลง และขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 และ 02 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำนา ทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง สมุนไพรที่พบ ก็จะเป็นสมุนไพรทั่วๆไป ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงอยากจะผลักดันให้มีการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาแบบถูกกฎหมายในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งดึงดูดผู้ที่สนใจมาศึกษา และอาจเพิ่มมูลค่าให้แก่คนในชุมชนได้ สุดท้ายนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเชื่อว่าประชาชนทุกครัวเรือน จะต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากที่คณะทีมงานของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะป้องกันตัวเองและลูกหลานผ่านวิกฤตและเศรษฐกิจที่ซบเซาครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

อื่นๆ

เมนู