ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะด้านต่างๆในชุมชนโดยได้พูดคุยกับคนในพื้นที่และได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) จากการสอบถาม พบว่า ชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนา การปลูกอ้อย ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรเป็นต้น และมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเอามาใช้ในการทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา มีกลุ่มทำวิกผมเพื่อเป็นรายได้เสริม และหมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น มีแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักสมุนไพร พด.7 และธนาคารน้ำหมักชีวภาพ มีพ่ออิ่ม แก้วอัมพวา ซึ่งเป็นหมอดินอาสาคอยให้ข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษา

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชนที่ควรเร่งพัฒนา คือในชุมชนไม่มีถังขยะ ไม่มีท่อระบายน้ำ และอีกปัญหาคือ ปัญหาความยากจน ชาวบ้านหลายคนว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม จึงอยากให้มีการแนะนำการสร้างอาชีพเสริมแก่คนในชุมชนเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น จากการสำรวจข้อมูลชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู