1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 04-16 มีนาคม 2564 การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถาม 01 และ 02 ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ พร้อมกลุ่มทีมงานของข้าพเจ้า ระหว่างวันที่ 04-16 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 13 วัน เพื่อที่จะได้ข้อมูลครบ 100 % หรือหมายความว่า ครบทุกครัวเรือน ให้ตรงตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย จากผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาหารือกันพร้อมวางแผนการลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างรอบคอบ เพื่อที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามเป้าหมาย และทันเวลาตามที่กำหนดไว้ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รู้จักความสามัคคี รู้จักการแก้ปัญหา และทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบริบทของชุมชนแต่ละหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น ในส่วนของหมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ บริบทโดยรวมของสมาชิกในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ทำการเกษตร ปลูกผัก และปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นส่วนใหญ่และมีการท่อเสือกบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางหัตกรรมมาแต่ดั่งเดิม ของนางศรีทอง บุญเขื่อง นางเสา เส็งนา นางสำเนียง ชูรัมย์ และได้ก่อตั้งเป็นกลุ่ม เพื่อออกจำหน่าย ตามหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ปัญหาในการลงพื้นที่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกไปทำงานในช่วงกลางวัน กลับเข้าบ้านก็ช่วงเย็น จึงทำให้การเก็บข้อมูลครั้งนี้ล่าช้ามายิ่งขึ้น แต่กลุ่มทีมงานของข้าพเจ้าก็ได้จัดการวางแผนขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกระบอกเสียงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ข้อมูลเสร็จครบถ้วนตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งนำปัญหาที่ทราบในชุมชนมาแก้ไข และจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปติดตามผลต่อไป

                             

                             

 

 

อื่นๆ

เมนู