ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนพฤษภาคม ได้มีการประชุมแบบเรียลไทม์ให้แต่ละกลุ่มทำรายงานสรุปภาพรวมของตำบล และลงข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ u2t ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว    3.ที่พัก/โรงแรม  4.ร้านอาหารในท้องถิ่น  5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  6.เกษตรกรในท้องถิ่น  7.พืชในท้องถิ่น  8.สัตว์ในท้องถิ่น  9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น  นอกจากออกเก็บข้อมูลที่กล่าวมาแล้วก็ได้เห็นประเพณีของชาวบ้านก่อนลงนาคือการส่งกรรมและการเลี้ยงนาก่อนที่จะทำนาในแต่ละปี

ในวันที่ 4 พ.ค 2564 เวลา 19.00น.ได้มีการประชุมแบบเรียลไทม์วางแผนงานประชุมอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ การแปรรูป การพัฒนาและบรรจุภัณฑ์สมุนไพร (การส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง สำหรับเกษตรกร)ให้กับชาวบ้านที่สนใจ

ในวันที่ 6 พ.ค 2564 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการประชุม และทดสอบระบบการประชุมผ่าน google meet เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในวันใช้งานจริง ในวันที่ 7 พ.ค2564 ได้มีการประชุมการแปรรูป

การพัฒนาและบรรจุภัณฑ์สมุนไพร (การส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง สำหรับเกษตรกร)ให้กับชาวบ้านที่ลงชื่อไว้ ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 โดยมีวิทยากรจาก สสจ.บร. เภสัชกรหญิงชลธิชา จึงมั่นคง และเภสัชกรธรรพ์ณธร โชติการณ์

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มของเรายังได้นัดหมายเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาในการทำโครงการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู