1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด
เขียนโดย นายจตุพงษ์ พิเศษ

ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ  ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในชุมชน  การสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของสมุนไพรของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยแผนการดำเนินงานได้แยกข้อมูลทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน และยังให้ชาวบ้านเป็นอสม.แต่ละชุมชน 2 คน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพืชสมุนไพรของชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผลในการลงพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรในชุมชนได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีและการอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู