1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 การสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 การสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 การสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 04-16 มีนาคม 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถาม 01 และ 02 ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ พร้อมกลุ่มทีมงานของข้าพเจ้า ระหว่างวันที่ 04-16 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 13 วัน เพื่อที่จะได้ข้อมูลครบ 100 % หรือหมายความว่า ครบทุกครัวเรือน ให้ตรงตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

จากผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าพบว่าบ้านหนองปลิงหมู่ที่8และบ้านโนนสะอาดหมู่ที่16มีป่าชุมชนชื่อว่าป่าโคกหนองหนองโคงวัว เป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพราะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากสามารถหาพืชผักต่างๆมาบริโภคและจำหน่ายภายในชุมชนได้อีกด้วย และนอกจากนี่ยังพบปัญหาของชุมชนนี้คือมีการทิ้งขยะในป่าโคกหนองโคงวัว ทีมผู้นำหมู่บ้านจึงแก้ไขปัญหาโดยทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนได้นำไปปฏิบัติตาม

บริบทโดยรวมของสมาชิกในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ทำการเกษตร ปลูกผัก และปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง  เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เกิดปัญหาในการลงพื้นที่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกไปทำงานในช่วงกลางวัน กลับเข้าบ้านก็ช่วงเย็นจึงทำให้การเก็บข้อมูลครั้งนี้ล่าช้ามายิ่งขึ้น แต่กลุ่มทีมงานของข้าพเจ้าก็ได้จัดการวางแผนขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกระบอกเสียงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ข้อมูลเสร็จครบถ้วนตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งนำปัญหาที่ทราบในชุมชนมาแก้ไข และจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปติดตามผลต่อไป

ส่วนแบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่าประชากรในชุมชนทั้ง2 หมู่บ้านไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ไม่มีอาการไอจาม และดูแลรักษาร่างกายอย่างดี และประชากรส่วนมากทราบอาการ และรู้จักวิธีการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู