ข้าพเจ้านางสาว ปารีณา ทิพย์อักษร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านสนวน หมู่ที่9 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 13บ้านสนวนพัฒนา และหมู่ที่15  บ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 2 – 16 มีนาคม  2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น.เป็นต้นไป

การดำเนินงานของข้าพเจ้าในระหว่างเดือนมีนาคม 2564  ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการเเละหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติงานเเละ ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายงานคือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มและได้รับมอบหมายงานสรุปการลงเวลาเข้าออกงานของแต่ละคนของเดือนมีนาคม โดยเมื่อวันที่ 2-16 มีนาคม 2564  ได้ไปสำรวจ สอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เสร็จครบตามเป้าหมายของหมู่ที่ 3 บ้านสนวน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 13บ้านสนวนพัฒนา และหมู่ที่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา ประจำตำบลโคกสะอาดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและติดตามผลกันต่อไป

ผลของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้เกิดการวางเเผน เเละกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เกิดทักษะการทำงานในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเเละคัดเลือกคำพูดก่อนการขอข้อมูลใน เเต่ละครัวเรือน จากที่ข้าพเจ้าได้ออกไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านแล้ว จึงทำให้เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นเด่นในเรื่องอะไรบ้างและด้านใดบ้างจากที่ได้ไปสำรวจมา ก็พบว่า หมู่ที่ 3 บ้านสนวนนั้นส่วนจะเด่นในด้านของการปลูกผักสวนครัวบ้าง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทำการเกษตรอินทรีย์บางส่วน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหวาย ส่วนใหญ่ก็จะเด่นด้าน การทำไร่อ้อย การทำนาโดยส่วนใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา นั้นจะเด่นในด้าน การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวเพราะทุกบ้านจะปลูกไว้ทานเองเกือบทุกหลัง การปลูกดาวเรือง แล้วยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อที่จะนำมาทอผ้าไหมและในส่วนของหมู่ที่ 15 บ้านห้วยหวายพัฒนา นั้นจะเด่นในด้านการทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่และปลูกพืชผักสวนครัว เช่น หอม กระเทียม และบางหลังก็ได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งที่จะเอามาทอผ้าไหมอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วทุกหมู่บ้านก็จะทำไร่ ทำนา กันเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งก็กลายเป็นอาชีพหลักๆของพวกเขาอยู่แล้ว

 

จากการที่ไปสำรวจมาก็พบปัญหาบ้างบางอย่าง เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะอยู่แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะตอนกลางวันเขาจะออกไปทำไร่ ทำสวนกันโดยส่วนใหญ่ ส่วนน้อยมากที่จะอยู่บ้านตอนกลางวัน นี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเท่าไรเพราะข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มก็ได้ไปเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ ทุกวันตอนช่วงเช้าและช่วงเย็นและทำให้การเก็บข้อมูล (01) และ (02) เป็นไปอย่างราบรื่นไปด้วยดีและการลงพื้นที่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้างเพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือ และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลซึ่งที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนามากขึ้น ประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู