1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวดลพร มุ่งดี ประเภท ประชาชน ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00-17.00 น.

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงานเป็นส่วนมากส่วนใหญ่และอาชีพชองชาวบ้านจะเป็นการทำเกษตร ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เป็นต้น จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรนั้นทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชอื่นผสมผสานไปด้วยเช่น ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม ว่านหางจระเข้  อัญชัน เป็นต้น  และการปลูกผักสวนครัว ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้ปลูกขายหรือสร้างรายได้ เพราะส่วนมากทุกครัวเรือนจะมีผักสวนครัวอยู่แล้วปัญหาที่พบในชุมชนส่วนมาก ก็คือประชากรในชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา 1ครั้งต่อปี ทำให้ในการทำนาแต่ละปี มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง และผลผลิตที่ได้น้อย ทำให้ขาดทุน บางปีเกิดประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ประชากรในชุมชนจึงอยากให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาแนะนำแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มในชุมชนอย่างยั่งยืน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ไอ จาม เพราะประชากรจะอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ถ้าได้ออกไปข้างนอกก็จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือเป็นประจำ มีผู้นำหมู่บ้านช่วยเป็นกระบอกเสียงในการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชากรในชุมชนทราบถึงอาการและการป้องกันเป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบในชุมชนเท่าไหร่นัก เพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

                 

               

                                   

อื่นๆ

เมนู