1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภท ประชาชน ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00-17.00 น.

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงานเป็นส่วนมากส่วนใหญ่และอาชีพชองชาวบ้านจะเป็นการทำเกษตร ทำนา  ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เป็นต้นและหมู่ 12 บ้านหนองแสงนั้นได้มีป่าหนองขี้เห็นซึ่งเป็นป่าอนุรักษณ์ของชุมชนซึ่งได้สนับสนุนโดยกรมป่าไม้อีกด้วย

ทั้งนี้ประชากรในชุมชนจึงอยากให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาแนะนำแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มในชุมชนอย่างยั่งยืน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ไอ จาม เพราะประชากรจะอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ถ้าได้ออกไปข้างนอกก็จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือเป็นประจำ มีผู้นำหมู่บ้านช่วยเป็นกระบอกเสียงในการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู