1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้า นายอุดมทรัพย์ ดวงนิล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(01)ในชุมชน หมู่ 3 บ้านสนวน หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่ 13บ้านสนวนพัฒนา หมู่15  บ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00-17.00 น.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนกลุ่มตำบลโคกสะอาดเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาในรายตำบลตามเป้าหมายโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนแต่ละครอบครัวโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเท็จจริงจากชาวบ้านในตำบลโคกสะอาดและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ในการพัฒนารายตำบล

              

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยหวายพัฒนา บ้านสนวนพัฒนา บ้านสนวน และห้วยหวาย ในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกาารเข้าหาชาวบ้านรายบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเท็จจริง ในการเดินสำรวจแต่ละบ้านโดยมีการวางแผนแบ่งกลุ่มในทีมงานเพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลและความแม่นยำโดยข้อมูลที่ได้มาจะมีการสรุปในทีมและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดในตำบลเป็นการชี้เป้าหมายให้ชัดเจนในการลงพื้นที่ ในแบบสอบถามที่ลงเก็บข้อมูลจะประกอบไปด้วยแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามโครงการ

พบว่า หมู่บ้านห้วยหวายพัฒนาได้มีแหล่งน้ำชุมชน 13 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา  เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีและยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน แหล่งน้ำนี้ยังสามารถใช้สอยและช่วยไม่ให้เกิดวิกฤตภัยแล้งในครัวเรือนได้อีกด้วย

  

 

อื่นๆ

เมนู