1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

     ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ขอบเขตในการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ในวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564
     เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุมชนในตำบลโคกสะอาด การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีและผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
     แบบสอบถาม 01 และ 02
ข้าพเจ้าได้สำรวจสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้านในตำบลโคกสะอาด ประชากรส่วนใหญ่ที่สอบถามเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่กำเนิดหรือมมากกว่า 30 ปี หลังจากที่ได้พูดคุยสอบถามพบว่ามีการได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 และได้ทราบถึงปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในเขตพิ้นที่จากการสำรวจสอบถามจากแบบสอบถามชุด 01
     จากปัญหาที่พบจากการสำรวจสอบถามข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบมามาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู