ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 การสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

                   การลงพื้นที่ดิฉันลงพื้นที่ในวันเสาร์และอาทิตย์เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษา ดิฉันลงจึงพื้นที่ในบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 8 และบ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 16 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 01-02 พบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนมากไม่ค่อยอยู่บ้านช่วง9:00-15:00 น. ทำให้การเก็บข้อมูลล่าช้า จากข้อมูลชุด 01 คือข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคลพบว่าประชากรทั้ง2 หมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกร อาทิ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น และประชากรส่วนมากมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ทำให้มีหนี้สินเกิดขึ้นเกือบทุกครัวเรือน นอกจากนี้ดิฉันได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบในชุมชน คือการเอาขยะไปทิ้งในบริเวณป่าชุมชนผู้นำหมู่บ้านและทีมงานจึงแก้ไขปัญหาด้วยการกำจัดขยะและคัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนได้นำไปปฏิบัติตาม

ส่วนแบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่าประชากรในชุมชนทั้ง2 หมู่บ้านไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ไม่มีอาการไอจาม และดูแลรักษาร่างกายอย่างดี และประชากรส่วนใหญ่จะทราบอาการ และการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไรเพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคระบาด

นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับหน้าที่ในการสรุปการลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน จากการทำงานในส่วนนี้ดิฉันรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นคนที่ตรงเวลามากขึ้นอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู