ข้าพเจ้านายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาด ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ       1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงปฏิบัติงาน โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งในการลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานในครั้งนี้ของผมนั้น          มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อลงระบบต่อไป      

     เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด19 นั้น จึงส่งผลทำให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องมีการวางแผน ในการดำเนินงานที่รอบคอบ รัดกุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของทีมงาน ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัส    เพื่อให้ได้มาของข้อมูล โดยในส่วนของการสำรวจข้อมูลนั้น มีการสำรวจในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักหรือโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจ เกษตรกร พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา และแหล่งน้ำ

      และก็ได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับชาวบ้าน  วางแผนประชุมการปลูกพืชสมุนไพร (กัญชา) แนวทางการดำเนินงาน การให้ความรู้แก่คนในชุมชนการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อส่งเสริมรายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู