1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูล01 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูล01 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสุริสา มุ่งดี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ HS07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานจำนวน 4  คนได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลโคกสะอาด จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14 เมื่อวันที่ 13, 14, 15, 16 และ 17 กุมภาพันนธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  จึงขอความกรุณาผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยมานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุยและซักถาม ถึงแหล่งน้ำและป่าชุมชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ข้าพเจ้าได้สอบถามรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนในตำบลโคกสะอาด  และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถาม ในการนี้ข้าพเจ้าได้นำข้อมูล ดังกล่าวมาบันทึกลงแบบฟอร์มส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านแหล่งน้ำและป่าชุมชนในตำบลโคกสะอาด
ภาพรวมตำบลโคกสะอาดจะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นลำห้วยทะเมนชัยที่ไหลมาจากลำน้ำมาศ ตัวเมืองอำเภอลำปลายมาศ ผ่านตำบลทะเมนชัย ตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์และตำบลโคกสะอาด มีแนวยาวไปถึงอำเภอชุมพวงจังหวัดนคราชสีมาลงสู่แม่น้ำมูล

บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14
มีแหล่งในชุมชนไว้ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคและมีลำห้วยทะเมนชัยไว้ใช้ทำประปาหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ลำห้วยทะเมนชัยมีน้ำเพื่อใช้ในทางการเกษตรและไว้เลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประชาชนมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ส่วนแหล่งน้ำในหมู่บ้านจะมีเกือบทุกหมู่บ้านเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคยามฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงเพราะบางปีทางส่วนกลางต้องมีน้ำไว้บริการในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอยู่เสมอ ส่วนป่าชุมชนจะมีป่าชุมชนขนาดใหญ่ที่ต้องบำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของข้าพเจ้าและทีมงาน  ในตำบลโคกสะอาด ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลโคกสะอาด ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านว่านหมู่ที่ 5 บ้านค้อหมู่ที่ 7 บ้านว่านพัฒนาหมู่ 11 และบ้านค้อพัฒนาหมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับข้าพเจ้าและทีมงาน

    

อื่นๆ

เมนู