ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถาม (01)และ(02)ในชุมชน หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในช่วงวันที่ 3-16  มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 9.00 น เป็นต้นไป

การดำเนินงานในระหว่างเดือน มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าไดรับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน เอกสาร 01 และ 02 ได้ไปสำรวจสอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือน เพื่อจะได้เก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ออกสำรวจแต่ละหมู่บ้าน จึงได้เห็นวิถีชิวิตรของชาวบ้านการดำรงชิวิตรในแต่ละวันชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกหอม กระเทียมในช่วงเดือน พฤษศจิกายน-กุมภาพันธ์ ในทุกๆปี เพื่อเอาไว้กิน และขายบ้างเล็กน้อย บางครัวเรือนมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริม

จากที่ลงพื้นที่ส่วนใหญ่ตอนกลางวันชาวบ้านจะไม่ค่อยอยู่บ้าน จะมีเฉพาะคนแก่ที่อยู่บ้าน และการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าจึงต้องลงในตอนเช้าและตอนเย็น และการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีการลงพื้นที่ก็ได้พบว่าปัญหาของแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือและแก้ใขต่อไป

อื่นๆ

เมนู