ข้าพเจ้านางสาวดลพร มุ่งดี ประเภทประชาชน ตำบล โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร HS07สร้างมูลค่าพืชจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาลัย มหาลัยสู้ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ทั้ง4หมู่บ้าน ได้แก่ม.2บ้านตะไก้ย ม.6บ้านเขื่อน ม.8บ้านหนองปลิง ม.16บ้านโนนสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5-17 พบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่และทั่วๆไปของบริบทในชุมชนว่าแต่ละชุมชมมีศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เท่าที่สำรวจและได้นำข้อมูลของ2เดือนที่ผ่านมาจากการสำรวจและหาข้อมูล แต่ละชุมชนจะคล้ายๆกัน

แต่ละชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถในการดูแลพัฒนาดูแลสุข ทุกข์ของลูกบ้านอย่างเต็มกำลัง ชาวบ้านรู้รัก สามัคคี เอื่อเฟื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อกัน เมื่อมีภัยจากภายนอกเข้ามาก็เป็นหูเป็นตาให้กันและกัน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในหมู่บ้าน รักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างดีงามและต่อเนื่อง

ส่วนในเรื่องของสมุนไพรมีปลูบ้างบางครัวเรือนแต่ไม่เยอะจะเป็นในลักษณะปลูกกินปลูกใช้กันในครัวเรือนมากกว่าไม่มีจำหน่ายจากการที่ซักถามชาวบ้านยังมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ใช้สอยของสมุนไพรไทยน้อยมากและไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเลย อีกปัญหาหนึ่งแหล่งน้ำมีน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี

เนื่องจากภาคอีสานมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเอาแน่นอนไม่ได้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม ราคาผลทางการเกษตรตกต่ำ ไม่มีอำนาจต่อรองราคาชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีปัญหาหนี้สินและยากจนเป็นส่วนใหญ่ ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่น

การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การอบรมทำขนมไทย  การตลาดออนไลน์เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันทุกชุมชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากเพราะราคาแพ็คเก็จแต่ละค่ายถูกลงจากการแข่งขันกัน มีการติดตั้งอินเตอร์บ้านกันเกือบทุกครัวเรือนจึงสามารถติดต่อกันทางสังคม  ทำงาน  ค้าขายได้สะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลาได้ มากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู