• ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรีประเภทประชาชน (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  •           ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนนี้ได้มีการอบรบการจัดทำวิสาหกิจชุมชนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และมีท่านนายกสายลม บุญหว่าน ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรม มีวิทยากรมาให้ความรู้กับประชาชนในการทำเจลล้างมือจากตะไคร้หอม ทำสเปย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอมมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคนในชุมชนการป้องกันโรคโควิด 19 และประชาชนในตำบลโคกสะอาดให้ความรวมมืออย่างดีในการทำกิจกรรมในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล
  • ประชาชนในตำบลโคกสะอาดสนใจในการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างอย่างมากร่วมแรงร่วมใจในการทำเจลแอลกอฮอล์และสเปย์ไล่ยุงไล่แมลงต่างๆ
  • และประชาชนในตำบลโคกสะอาดยังอยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไป

อื่นๆ

เมนู