1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้านายทิฆัมพร สงสุแก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้ที่ดูแลโครงการสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งทางคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มของ ตำบลโคกสะอาดเข้ามาอบรมและทำ Swot ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมาวิเคราะห์  งานพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน นำเสนอข้อมูลพื้นฐานในของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลโคกสะอาด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันคิดและออกความคิดเห็นในการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่จะเขียนลงไปใน SWOT ได้ช่วยกัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทุกคนในทีมให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและช่วยกันออกความคิดเห็น เราในทีมหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้งานเราสำเร็จคามเป้าหมาย

      จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน  ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างในหมู่บ้าน เช่น มีสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง มีป่าไม้ มีเกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างในแต่ละหมู่บ้าน

ความต้องการของหมู่บ้าน  เพื่อที่จะต้องการว่าในชุมชนนั้นมีความต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะได้พัฒนาและได้ช่วยเหลือชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ปัญหาของหมู่บ้าน  เพื่อต้องการทราบว่าปัญหาในแต่ละหมู่บ้านและในแต่ละชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้างทางโครงการจะได้ปรึกษากันและช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะช่วยชุมชน

เมื่อได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ก็จะได้เห็นถึง จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในของแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างและทางคณะอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างและสามารถที่นำมาพัฒนาและต่อยอดได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกหมู่7 บ้านค้อ 

จุดเด่น  ของบ้านค้อนั้นมีดังนี้ คือ  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีผู้นำที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรมพืชสมุนไพร แต่ละครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง พืชสมุนไพรมีในพื้นที่เยอะ

จุดอ่อน  คือ  ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพร ไม่มีการต่อยอดพัมนาแปรรูป และประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการสืบสานต่อให้คนรุ่นหลังลดลง ไม่มีแหล่งเรียนรู้หรือผู้มาสนับสนุน

โอกาส  คือ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น แปรรูปสมุนไพรเป็นสิ้นค้า สร้างอาชีพและรายได้เสริมแก่ชุมชน

ความต้องการของคนในชุมชน คือ ต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาในชุมชน คือ การมีรายได้ที่ไม่เพียงต่อการใช้จ่าย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู