โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้า นายอุดมทรัพย์ ดวงนิล ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตย์ จบใหม่
ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน ต.โคกสะอาด 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่3บ้านสนวน หมู่13บ้านสนวนพัฒนา หมู่9ห้วยหวายและหมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา ตามแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนนักศึกษาและบัณฑิตย์จบใหม่
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแนวทางการป้องกันการแนะนำให้คำปรึกษาชี้แจงด้วย วิธีต่างๆให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อโควิด-19 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมาให้ครบถ้วน100% และได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ควบคู่กันไปด้วย แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่วันที่1-16มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 พบว่าประชากรในตำบลโคกสะอาด ทั้ง4หมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รู้ถึงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 และรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดและวิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ หรือชุมชนที่แออัด มีการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาด และการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ในเบื้องต้น ร้านค้าของชุมชนต่างๆก็ยังมีการให้ความร่วมมือ ในการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 คือ ถ้าบุคคลใดไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการไอจาม บ่อยครั้งก็จะไม่ให้เข้ามาใช้บริการ จะให้เว้นระยะห่าง เบี่ยงเบน ออกจากกลุ่มผู้คน เพื่อป้องการการติดต่อ เชื้อโรคต่างๆที่ตามมา
ประชาชนบ้างท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมากร่วมทั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ
แต่ บ้างกลุ่มอาจจะยังไม่ค่อยชินกับการใส่หน้ากากอนามัย 70%ส่วนมากจะเป็น ผู้่สูงอายุ อาจจะเป็นเพราะความเคยชิน และไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เพราะเห็นว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชน ตัวเอง และไม่ใช้พื้นที่เสี่ยง ทีมงานและข้าพเจ้าก็ได้แนะนำชี้แจงผลกระทบที่จะตามมา ให้ประชาชนบ้างส่วนและผู้สูงอายุได้ทราบ ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย แต่อย่างไรก็ตามประชากรโดยส่วนใหญ่ก็ได้มีการปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เงียบเหงาลงบ้างและรายรับที่ลดลง และขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล01และ02 ยังพบว่าประชากรส่วนใหญ่ จะทำเกษตรกรเพาะปลูกต้นดาวเรือง แทบทุกหมู่บ้านเพราะสามารถ จำหน่าย ดอกดาวเรือง และทำเป็นน้ำสมุนไพรได้อีกด้วย ข้าพระเจ้าและทีมงานคิดว่าสามารถทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ทั้งนี้ทีมงานก็ได้สอบถามรายละเอียดต่างๆของเกษตรกรที่ได้เพาะปลูกต้นดาวเรืองทำให้รู้ว่า จุดเด่นของชุมชนเรา ต.โคกสะอาด มีหลากหลายด้าน ถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซาลงบ้างแต่เกษตรกรก็ยังทำผลผลิตและส่งออกสู่ท้องตลาด จำหน่ายในชุมนุม ได้ดีในช่วงนี้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ทีมงานและกระผมเชื่อว่าประชาชนทุกครัวเรือน จะต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากที่คณะทีมงานของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะป้องกันตัวเองและลูกหลานผ่านวิกฤตและเศรษฐกิจที่ซบเซาครั้งนี้ไปพร้อมกัน

อื่นๆ

เมนู