ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์   ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้ที่ดูแลโครงการสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งทางคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มของ ตำบลโคกสะอาดเข้ามาอบรมและทำ Swot ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมาวิเคราะห์งานพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน นำเสนอข้อมูลพื้นฐานในของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลโคกสะอาดมีดังนี้

จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค ของแต่ละหมู่บ้าน  ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างในหมู่บ้าน เช่น มีสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง มีป่าไม้ มีเกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างในแต่ละหมู่บ้าน

 ความต้องการของหมู่บ้าน  เพื่อที่จะต้องการว่าในชุมชนนั้นมีความต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะได้พัฒนาและได้ช่วยเหลือชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ปัญหาของหมู่บ้าน  เพื่อต้องการทราบว่าปัญหาในแต่ละหมู่บ้านและในแต่ละชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้างทางโครงการจะได้ปรึกษากันและช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะช่วยชุมชน

เมื่อได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ก็จะได้เห็นถึง จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในของแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างและทางคณะอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างและสามารถที่นำมาพัฒนาและต่อยอดได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกหมู่บ้านสนวนพัฒนาสาเหตุที่เลือก เพราะเป็นหมู่บ้านที่สานต่อทางผลิตภัณฑ์ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือที่ดีและมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีเป็นต้น

จุดเด่น  ของบ้านสนวนพัฒนานั้นมีดังนี้ คือ  มีศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรอินทรีย์  มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณท์กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน  มีการปลูกผักขายเช่นหอม กระเทียม และมีอุตสาหกรรมครัวเรือนทำกระเป๋าจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็นต้น

จุดอ่อน  คือ  การทำเกษตรส่วนใหญ่จะสามารถทำได้ปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอแกค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน   ประชาชนยังประสบปัญหาทางการเงินในการประกอบอาชีพเนื่องจากต้นทุนในการผลิตนั้นค่อนข้างมีราคาสูงขึ้น

โอกาส คือ ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน

อุปสรรค คือ ขาดงบประมาณในการลงทุน ยังขาดความรู้ทางการตลาด และยังคงขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ความต้องการของคนในชุมชน คือ ต้องการงบประมาณในการลงทุน ต้องการตลาดเพื่อการกระจายสินค้าของชุมชน

ปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาในชุมชน คือ การทิ้งขยะในเขตป่าไม้ชุมชนซึ่งเรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขให้โดยเร็ว เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู