1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำการกรอกข้อมูลลงในระบบรายบุคคลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถาม (01) และ (02) ในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านสนวน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา และหมู่ที่ 15  บ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 5 – 17 มีนาคม  2564 เวลาตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ได้รับผิดชอบในส่วนของการกรอกข้อมูล หมู่ 3 บ้านสนวน หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่ 13บ้านสนวนพัฒนา หมู่15  บ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามลงในระบบข้อมูลระดับบุคคลในแต่ละครัวเรือนและชุมชน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามและการกรอกข้อมูลลงในระบบนั้น ความต้องการของชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวทางในด้านอาชีพเสริมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำมาก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

 จากการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม (02) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอ จาม เพราะส่วนใหญ่จะอยู่แต่บ้านของตนเอง ไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่ถ้าออกไปข้างนอก เช่น ตลาด ร้านค้า ก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด และล้างมือเป็นประจำ และประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทราบอาการ และการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไรเพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่และการกรอกข้อมูลในระบบก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้างและควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ชุมชนจะได้พัฒนามากขึ้น

  

อื่นๆ

เมนู