1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้มีการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มาวิเคราะห์งานร่วมกันและได้วางแผนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเดือนเมษายน เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานในของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ของตำบลโคกสะอาด มีดังนี้

โดยมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของแต่ละหมู่บ้านว่าแต่ละหมู่บ้านมีจุดแข็งอะไรบ้างในหมู่บ้าน เช่น มีสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์ มีป่าไม้ และแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างในชุมชน

ความต้องการของชุมชน เพื่อจะได้พัฒนาและได้ช่วยเหลือชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ปัญหาของหมู่บ้าน เพื่อต้องการทราบว่าปัญหาในแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในด้านใดบ้างและทางโครงการจะได้ปรึกษาและช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะช่วยชุมชน

จากที่นำเสนอในที่ประชุมแล้ว จะเห็นได้ว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในของแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างและทางคณะอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างและสามารถที่นำมาพัฒนาและต่อยอดได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกหมู่บ้านสนวนพัฒนา สาเหตุที่เลือก เพราะเป็นหมู่บ้านที่จะสานต่อทางผลิตภัณฑ์ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือที่ดีและมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

จากการวิเคราะห์ SWOT ของบ้านสนวนพัฒนา  มีดังนี้

  1. Strengths จุดแข็ง คือ มีศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรอินทรีย์ มีการย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำกระเป๋าจากผ้าฝ้ายเป็นต้น
  2. Weaknesses จุดอ่อน คือ การทำเกษตรส่วนใหญ่จะสามารถทำได้ปีละครั้ง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายภายในครัวเรือน อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาทางการเงินในการประกอบอาชีพเนื่องจากต้นทุนในการผลิตค่อนข้างมีราคาสูง ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไปกู้ยืมมาบางส่วนเพื่อที่จะนำมาทำการเกษตรและใช้จ่ายภายในครัวเรือน
  3. Opportunities โอกาส คือ ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน
  4. Threats อุปสรรค คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถทางการตลาด ทำให้มีสินค้าราคาต่ำกว่าตามท้องตลาดทั่วไปราคาสินค้าไม่ได้ตรงตามเป้าหมายและยังคงขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ความต้องการของคนในชุมชน คือ คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการถนนหนทางที่ดีกว่าเดิมพร้อมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น

ปัญหาในชุมชน คือ ระบบการซ่อมบำรุงประปาของหมู่บ้านที่ล่าช้าในกรณีที่มีท่อน้ำประปาแตก ทำให้การขาดแคนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเป็นระยะเวลานาน และระบบการจัดการขยะในชุมชนยังไม่เป็นระบบ

อื่นๆ

เมนู