1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

HS07ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชน ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงานเป็นส่วนมาก และมีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เป็นต้น จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชอื่นผสมผสานไปด้วยเช่น ตะไคร้หอม ว่านหางจระเข้  ต้นตะไล เป็นต้น และการปลูกผักสวนครัว ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและบางครัวเรือนได้ปลูกขายบ้างบางส่วนเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนแต่ส่วนมากทุกครัวเรือนจะมีผักสวนครัวอยู่แล้ว ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนมาก ก็คือประชากรในชุมชนประกอบอาชีพ ทำนา 1ครั้งต่อปี ทำให้ในการทำนาแต่ละปี มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง และผลผลิตที่ได้น้อย ทำให้ขาดทุน บางปีเกิดประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ประชากรในชุมชนจึงอยากให้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาแนะนำแนวทางในการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ไอ จาม เพราะประชากรจะอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ถ้าได้ออกไปข้างนอกก็จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือเป็นประจำ มีผู้นำหมู่บ้านช่วยเป็นกระบอกเสียงในการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชากรในชุมชนทราบถึงอาการและการป้องกันเป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบในชุมชนเท่าไหร่นัก เพราะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู