ข้าพเจ้านานยกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 10 บ้านหนองโน หมู่ 12 บ้านหนองแสง ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00-17.00 น

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบและนำข้อมูลที่ได้มาใช่ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีการให้ความรวมมือในการลงพื้นที่อย่างดี

เมื่อสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้คำตอบที่คล้ายๆกันว่าอยากให้มีวิทยากรจากทางหน่วยงานภาครัฐลงให้ความรู้กับประชาชนในการแนะนำการสร้างอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มในชุมชนให้ยั่งยืน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวการป้องกันดูแลตนเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเช่นการสวมหน้ากากและล้างมือด้วยสบู่และเจวแอลกฮอล์และทราบข่าวจากสื่อออนไลน์และทีวีจากทางภาครัฐ

อื่นๆ

เมนู