1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS07 ลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆและจุดสำคัญในชุมชน เช่น ร้านอาหาร ที่พักหรือโรงแรม สัตว์เลี้ยงในชุมชน และแหล่งน้ำอุปโภคบริโคในชุมชน รวมไปถึงประเพณี วิถีประชาในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล

ข้าพเจ้าและทางคณะทีมงานได้ทำการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งประชุมหารือและแบ่งหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาในการอบรมคือ การขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชาในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดได้มอบหมายให้เภสัชผู้ชำนาญการมาให้ความรู้ในเรื่องการขออนุญาติปลูกกัญชง กัญชา ว่าจะต้องยื่นเอกสารอย่างไร และต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถขออนุญาติปลูกพืชดังกล่าวได้

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก และทางผู้ปฏิบัติงานยังได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของประชาในชุมชน เช่นการสาวไหม การใช้ไซดักกุ้ง การเผาถ่านด้วยเตาเผาแบบโบราณ การทำล่อใช้ล่อแมลง ซึ่งเป็นวิถีประชาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู