1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจทั้ง 4 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 5-17 เมษายน 2564

แผนการดำเดินงานของกลุ่มข้าพเจ้าในเดือนเมษายน 2564 นี้ ท่านหัวหน้าโครงการและอาจารย์ผู้ดูแลได้มอบหมายงานให้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลโคกสะอาด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ OTOP และข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาสมาขิกเข้าร่วมอบรมเรื่องพืชสมุนไพร และร่วมกันพัฒนาสินค้าในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

จากการประชุมกับคณะทีมงานทุกท่านในวันที่ 5 เมษายน 2564 สรุปได้ว่า

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา

จุดแข็ง

 • เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก
 • มีน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
 • ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 • การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

จุดอ่อน

 • การทิ้งขยะไม่ถูกที่
 • สินค้ามีไม่หลากหลาย ขาดเอกลักษณ์ บุคลากรไม่เพียงพอ
 • ขาดแหล่งเงินทุนในการผลิต
 • เด็กรุ่นใหม่ไม่รักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม
 • วัยรุ่นขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน

โอกาส

 • มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
 • มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลักดันให้ประชาชนมีอาชีพ
 • สืบทอดประเพณีไม่ให้สูญหายตกทอดสู่รุ่นหลาน

อุปสรรค

 • นโยบายรัฐไม่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน
 • ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าราคาตกต่ำ

หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น

จุดแข็ง

 • เป็นพื้นที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
 • มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดย พ่ออิ่ม แก้วอัมพวา
 • มีแหล่งรับซื้อทางการเกษตร
 • มีตลาดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
 • มีแหล่งเงินทุน

จุดอ่อน

 • ขาดองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงดินด้านอินทรีย์
 • ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด ไม่หลากหลาย
 • ขาดงบประมาณการดำเนินงานจากรัฐ

โอกาส

 • มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
 • การพัฒนาที่ดินขุดบ่อน้ำในการทำการเกษตร
 • มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้ประชาชนมีอาชีพ
 • มีกองทุนเพื่อการกู้ยืม (ธกส.)

อุปสรรค

 • ใช้เทคโนโลยีมากกว่าการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
 • นโยบายภาครัฐไม่เอื้อประโยชน์ชุมชน
 • ฝนไม่ตกตามฤดูการ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน

จุดแข็ง

 • เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก
 • มีแหล่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
 • เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน
 • มีการทำการเกษตรตามฤดูกาล

จุดอ่อน

 • ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย
 • ผลผลิตตกต่ำ ราคาตกต่ำ ขาดความรู้เรื่องการตลาด
 • ขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตร
 • ขาดบุคลากรในด้านแรงงาน

โอกาส

 • มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนอย่างทั่วถึง
 • กรมชลประทานขุดลอกคลอง ลำห้วย เพิ่มขึ้น
 • ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้

อุปสรรค

 • มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร
 • ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
 • ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการออกกำลังกาย

หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง

จุดแข็ง

 • มีป่าเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
 • มีฝายกั้นน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
 • ปลูกป่าตามหัวไร่หลายนา
 • เป็นชุมชนที่นับถือระบบเครือญาติ

จุดอ่อน

 • เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตสินค้าได้
 • ดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นระยะเวลานาน
 • ใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติในการอุปโภคเพียงอย่างเดียว

โอกาส

 • ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน บำรุงดิน ไถกลบตอซังข้าว
 • โครงการประชารัฐ/พัฒนาแหล่งน้ำ
 • อบต. หนุนเสริมเรื่องน้ำประปา

อุปสรรค

 • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม
 • ต้นทุนการผลิตสูง
 • มีการตัดไม้ทำลายป่า

จากการประชุมครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือก หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เนื่องจากบ้านขี้ตุ่นมีสถานที่ที่น่าสนใจคือ แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของ พ่ออิ่ม แก้วอัมพวา ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลายชนิดและน่าจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ในอนาคต

 

 

อื่นๆ

เมนู