ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการกิจกรรมปลูกป่าสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนสิงหาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับผิดชอบคือ ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบ U2T ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้ฟังการอบรมผ่าน Zoom Cloud Meetings  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เข้ารับฟังการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการเขียนรายงานในแต่ละเดือน

ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลไปกรอกลงในระบบ U2T ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 อาจารย์ที่รับผิดชอบ หัวหน้าประจำโครงการ และผู้ปฏิบัติงานของตำบลโคกสะอาด ได้มีการจัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย และได้ปลูกป่าร่วมกับประชาชนในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                  

https://1th.me/a8P3Y

 

 

อื่นๆ

เมนู