1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ไปจัดสถานที่ปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการอบรมเกี่ยวกับเขียนบทความส่งประจำเดือน การอธิบายเกี่ยวกับการเข้าอบรม 4 ทักษะให้กับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ฟังการอบรมผ่าน Microsoft Teams  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้เข้ารับฟังการเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและผล กระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำแบบสอบถามที่ลงพื้นที่มาคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ที่รัฐจัดเตรียมมาให้

https://1th.me/DQHua

 

อื่นๆ

เมนู