1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

งานประจำเดือนธัยวาคม ข้าพเจ้าได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลเกษตรกรในเว็ปไซต์ u2t ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายได้ให้ปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลของหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น  หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย ประวัติหมู่บ้าน ข้อมูลประชากร ที่ตั้งของหมู่บ้าน พิกัดของหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพร ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ต่อมาทางอาจารย์ที่รับผิดชอบและหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพิ่มเติม เช่น สรรพคุณของต้นตะขบป่า และต้นน้ำนมราชสีห์

อื่นๆ

เมนู