ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 มิถุนายน 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในระบบผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล และได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ดูแลรักษาสุขภาพและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 และได้แจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ต่อมาได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสอนการแปรรูปสินค้าเพื่อนำออกจำหน่ายในลำดับต่อไป

ต่อมาทางกลุ่มเจ้าได้รับมอบหมายจากทางอาจารย์ในการหาโจทย์ปัญหา/ในการพัฒนาพื้นที่

สรุปได้ว่า โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

ตำบลโคกสะอาด มีโจทย์ปัญหาที่ต้องการพัฒนา ซึ่งปัญหาที่พบ จะเป็นปัญหาที่พบเจอกันมายาวนาน เช่น ราคา ข้าวมันสำปะหลัง อ้อย มีราคาที่ต่ำ และประชากรในชุมชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

โดยการพัฒนามุ่งไปที่กลุ่มหลักในตำบล ดังนี้

กลุ่มท่อผ้าไหม

กลุ่มทำเกษรตร

ต่อมาอาจารย์ได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มสรุปกิจกรรมประจำเดือน ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้สรุปกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ได้ดังนี้

กิจกรรมภายในเดือนมีนาคม ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 16 หมู่บ้าน ตำบล โคกสะอาดอำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ สอบถามเกี่ยวกับ สมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน อาชีพ และบริบทโดยรวมของสมาชิกในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ทำการเกษตร ปลูกผัก และปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง เป็นส่วนใหญ่ และมีการท่อเสือกบ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางหัตกรรมมาแต่ดั่งเดิม ของนางศรีทอง บุญเขื่อง และได้ก่อตั้งเป็น

กลุ่ม เพื่อออกจำหน่าย ตามหน่วยงานและชุมชนต่างๆ

ได้รณรงค์เรื่องการปกกันโควิด -19

ได้มีการจัดอบรมโครงการ HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

และต่อมาได้มีการจัดอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเจลล้างมือกับสเปย์ฉีดไล่ยุงลายผลในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ผลิตเจลล้างมือและสเปย์ไล่ยุงในการใช้ในครัวเรือน

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในตำบลโคกสะอาดอยู่ในระดับปานกลางและยังมีการเฝ้าระวังจากกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี และในเรื่องการลงทะเบียนเกษตรกรส่วนมากในชุมชนตำบลโคกสะอาด เกือบทุกครัวเรือนได้ลงทะเบียนเกษตรกรและที่นาของแต่ละครัวเรือนอยู่ห่างกันค่อนข้างมาก จึงทำให้กลุ่มข้าพเจ้าดำเนินงานล่าช้า แต่อย่างไรแล้วกลุ่มข้าพเจ้าก็ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจให้ครบทุกครัวเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งตามเวลาที่กำหนดไว้ และได้ลงข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์                                          

                         

 

   

 

อื่นๆ

เมนู