ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 กรกฎาคม 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในระบบผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล

ต่อมาได้มีการประชุมกลุ่มออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม เกี่ยวกับเรื่อง การเข้าแข่งขัน Hackathon และทีมของตำบลโคกสะอาด ก็ได้เข้าร่วมประกวดด้วย และผลการประกวดรอบแรก ผ่านไปด้วยดี

และต่อมาได้มีการอบรม กิจกรรมการสร้างคุณค่าและข้อมูลชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชุนให้ยั่งยืน ต่อไป

และในเดือนสิงหาคม จะจัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ และได้รับมอบหมายประสานงานจัดหาพื้นที่จัดหาสมุนไพร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ที่สนใจร่วมในกิจกรรมและร่วมบริจาคสมุนไพรในโครงการด้วย

จากการลงระบบผ่าน APP ที่ส่วนกลางได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของการลงทะเบียนเกษตรกรส่วนมากในชุมชนตำบลโคกสะอาด ได้ลงทะเบียนเกษตรกรและที่นาของแต่ละครัวเรือนอยู่ห่างกันค่อนข้างมาก จึงทำให้กลุ่มข้าพเจ้าดำเนินงานล่าช้า แต่อย่างไรแล้วกลุ่มข้าพเจ้าก็ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจให้ครบทุกครัวเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู