ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประวัตตำบลโคกสะอาด เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกล่าม  ต่อมาจึงทำการแยกตำบลเพราะเห็นว่า  องค์กรเขตปกครองกว้างไกลมาก  เรียกว่าชุมชนห่างไกล  จึงขอจัดประชุมแยกตำบล  ที่ประชุมตกลงกันว่าเอานามของบ้านโคกสะอาด  ตำบลหินโคน  หมู่ 4  ในปัจจุบันมาเป็นนามในตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด    16   หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ย หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

อาณาเขตที่ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด

  • ทิศเหนือติดต่อ  ตำบลบ้านยางกิ่ง  อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ติดต่อ  ตำบลตลาดโพธิ์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออกติดต่อ  ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตกติดต่อ  ตำบลโคกล่าม   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกสะอาด  มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบ  และมีที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมาก        จะเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก

จากข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถาม (01)และ(02)ในชุมชน หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ใน เดือนกุมภพันธุ์และ มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

การปฏิบัติงาน ของเดือนเมษายน 2564ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะเพื่อให้ได้ครบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้นำข้อมูลส่วนของแบบสอบถาม (01)และ(02)ในชุมชน หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ ช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป

ลิงก์วีดีโอ

http://1th.me/UKGti

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู