1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ในเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นและทำการกรอกข้อมูลลงในระบบรายบุคคลซึ่งกลุ่มของผมก็ได้ทำการลงพื้นที่ในบางส่วน เช่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น และร้านอาหารในท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกกลุ่มผมได้ทำการลงพื้นที่ของหมู่ 3 บ้านสนวน หมู่ 9 บ้านห้วยหวาย  หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา  และหมู่ 15 บ้านห้วยหวายพัฒนา
และสมาชิกในกลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการแบ่งกันไปสำรวจเรื่องต่างๆ และข้าพเจ้าได้สำรวจในเรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

จากที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำโครงการให้ทำการกรอกข้อมูล จากการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบของ APP  U2T  ซึ่งในระบบก็จะมี 10 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด     2. เกษตรกรในท้องถิ่น           3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น           6. แหล่งท่องเที่ยว    7.พืชในท้องถิ่น
8.แหล่งน้ำในท้องถิ่น                    9.ที่พัก/โรงแรม    10.สัตว์ในท้องถิ่น จากที่พูดมาข้างต้นทางทีมงานและสมาชิกในกลุ่มจึงได้เตรียมลงพื้นที่กันในแต่ละส่วนของชุมชนตามหมู่บ้านอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะอาจารย์และผู้ที่ดูแลโครงการ
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการอบรมข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการส่งเสริมการปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกรมากขึ้น

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้สำรวจในเรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ยกตัวอย่าง หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา  ได้พบเจอภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายมากมาย เช่น เตาเผาถ่านโบราณ โรงสีข้าวในชุมชุน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู