1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

     ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยมีการประชุมการทำงานประจำเดือน หาจุดเด่น จุดด้อย ในแต่ละชุมชนโดยการระดมความคิด วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจที่ผ่านมา เพื่อนำมาสรุปการทำงานลำดับต่อไป ข้อมูลมาจากสมาชิกในกลุ่มทำงานของตำบลโคกสะอาด

     จากนั้นได้ทำการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อสรุปการทำงานในลำดับต่อไป ตามแผนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการประชุมสรุปได้ว่าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงให้ดำเนินงานกับชุมชนที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลการทำกิจกรรมสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ง่าย โดยได้เลือกชุมชนดังนี้ หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ 7 บ้านค้อ และหมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา จากการสรุปในที่ประชุมเราได้ดำเนินการติดต่อกับชุมชนและได้หาตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านมาเข้าร่วมอบรมการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการและได้รับความรู้จากวิทยากรด้านการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมในชุมชนต่อไป

          อีกทั้งยังได้จัดเก็บรวมรวบรูปภาพ วิดีโอ เพื่อจัดทำรายงานผลประจำเดือนเมษายน 2564 และรายงานผลต่อไป

อื่นๆ

เมนู