1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการประชุมการทำงานประจำเดือนเพื่อวางแผนการทำงานตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินงานตามประกาศของจังหวัด ในช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทางจังหวัดจึงให้เน้นการทำงานที่บ้าน เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของพื้นที่ตำบลโคกสะอาด แล้วจึงนำมาข้อมูลกรอกในระบบที่บ้านในภายหลังเพื่อลดความเสี่ยงในการอยู่ใกล้กับคนในพื้นที่มากขึ้น  อีกทั้งยังได้จัดการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตในการปลูกกัญชา กัญชง ในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดการพบปะตามประกาศของจังหวัด โดยมีชาบ้านหมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ 7 บ้านค้อ และหมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

จากนั้นได้ทำการจัดทำวิดีโอการทำงานประจำเดือนจากการเก็บภาพและวิดีโอการทำงานของคณะผู้ดำเนินงานประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพและวิดีโอการทำงานมาจากการทำงานจริงในพื้นที่และคณะผู้ดำเนินงานได้มีการเก็บรวบรวมมา และยังได้มีการทำประชุมออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อติดตามผลการทำงานประจำเดือนเพื่อให้งานที่ได้มามีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ถูกต้องตามพื้นที่ดำเนินงานจริง

อื่นๆ

เมนู