1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ในช่วงเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าได้ดำเนินการทำงานตามแผน มีการประชุมประจำเดือน การเตรียมการสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สเปรย์กันยุง ครีมมาร์กหน้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โลชั่นทาผิว เป็นต้น หลังจากการเตรียมการแล้ว ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการปฏิบัติตามแบบวิถีใหม่ New Normal เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรม Covid Week โดยการนำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย แจกจ่ายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลโคกสะอาด และได้เดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ รอบหมู่บ้าน เช่น ด่านตรวจหน้าหมู่บ้าน วัด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีน การดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของโควิด 19

จากนั้นได้ทำการจัดทำวิดีโอการทำงานประจำเดือนมิถุนายน วิดีโอจากกิจกรรม Covid Week และวิดีโอสรุปผลการทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม วิดีโอเพื่อรายงานผลการทำงาน ในส่วนของรูปภาพและวิดีโอการทำงานของคณะผู้ดำเนินงานประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาจากการทำงานจริงในพื้นที่และคณะผู้ดำเนินงานได้มีการเก็บรวบรวมมา และยังได้มีการทำประชุมออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อติดตามผลการทำงานประจำเดือนเพื่อให้งานที่ได้มามีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ถูกต้องตามพื้นที่ดำเนินงานจริง

 

 

อื่นๆ

เมนู