1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมประจำเดือนเพื่อการทำงาน ติดตามผลการทำงานในรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการประชุมรวมรวบข้อมูลเตรียมการเสนอกิจกรรมในชุมชน ในโครงการ Hackathon มีการระดมความคิดของทั้งคนในทีม คณาจารย์ คนในชุมชน และกลุ่มพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นวิสากิจชุมชน รพสต. อบต. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับเพิ่มมากขึ้น

มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอให้บุคคลภายนอกเข้าใจในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการอบรมเพิ่มเติมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และสมุนไพร มีการให้ความรู้และลงมือทำ รวมถึงมีการซักซ้อมการนำเสนอ การนำเสนอจริง การทำวิดีโอรายงานผลประจำเดือน และดำเนินงานต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู