ข้าพเจ้านางสุริสา มุ่งดี ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนประจำเดือนเมษายน ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของสมุนไพรของหมู่บ้านที่รับผิดชอบโดยการสำรวจคือ หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยแผนการดำเนินงานได้แยกข้อมูลทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน และยังให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืชสมุนไพรของชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

                       

                       

อื่นๆ

เมนู