ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

  1. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ข้าวหมากข้าวแต๋น”รอบแรก เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่ม และนำส่งรายงานหน่วยงาน โดยได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ และได้เก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ ประวัติหมู่บ้าน แผนที่หมู่บ้าน รวมไปถึงข้อมูลสำคัญรายตำบล พร้อมเก็บภาพประกอบเพื่อนำมาเขียนรายงาน

      2.กิจกรรมการส่งเสริมตลาดและการท่องเที่ยวบนฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการทำเพจบน Facebook  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชน กับกลุ่ม“ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น” และมีการแนะนำให้ตัวแทนชุมชนคิดค้นสูตรการทำข้าวแต๋นที่หลากหลายและแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป อาทิเช่น ข้าวแต๋นหน้าหมูหยอง ข้าวแต๋นเมล็ดธัญพืช ข้าวแต๋นรสโกโก้ เป็นต้น และมีการ แจกโบรชัวร์ “ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านใหม่อัมพวัน” ในการประชุมท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้มีการบอกต่อ แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจบริโภค

 

                                                             ที่มา : https://www.thongampai.net/

  1. กิจกรรมติดตาม และให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ได้ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามปัญหาระหว่างการพัฒนาผลิภัณฑ์ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ “ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น” ชุมชนบ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่ 17 โดยได้ทราบปัญหาการพัฒนาผลิตภัฑ์ คือ ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถนำข้าวที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ไปตากแดดได้ เนื่องจากตอนนี้ฝนตกทุกวัน จึงเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ทางกลุ่มตัวแทนของชาวบ้านได้เปลี่ยนวิธีการนำข้าวไปตากแดดโดยใช้พัดลมเป่าให้ข้าวแห้ง แต่ผลปรากฏว่าข้าวไม่แห้งช้า และไม่ได้ประสิทธิภาพเหมือนตากแดดปกติ     
  2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพ “ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น” โดยได้ให้คำแนะนำด้านการทำตลาดแบบ Online เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในเขตตำบลทะเมนชัย หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวก โดยจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการส่งผ่านช่องทาง รถไฟ เนื่องจากพื้นที่ทะเมนชัยมีสถานีรถไฟ จึงสะดวกต่อการส่งสินค้า และระบบการขนส่งต่างๆ เช่น ไปรษณีไทย Kerry เป็นต้น
  3. การให้คำแนะนำด้านการตลาดกับกลุ่ม “ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น” ผ่านทางโทรศัพท์ Line เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดอย่างหนักจึงไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ได้ จึงมีการเปลี่ยนวิธีการประสานงานหรือติดต่อกับชุมชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
  4. จัดทำเพจนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาดออนไลน์ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้มีการจัดทำเพจบน Facebook ( U2T ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online และมีการให้ความรู้กลับกลุ่มตัวแทนชุมชนเข้ามาดูแล เป็น Admin เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่บริโภคที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เป็นต้น

      

 

อื่นๆ

เมนู