ผมชื่อ นายเจษฎา บุญไพโรจน์ ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ดำเนินงาน ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ 10 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564

บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ 10 อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากร 101 ครัวเรือน ในชุมชนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีป่าล้อมรอบ ประชากรในพื้นที่มีอาชีพทำนาและทำไร่อ้อย ประชากรมีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่  การคมนาคมในบ้านหนองม่วงน้อยมีการสัญจรสะดวก และมีถนนหลักตัดผ่าน

ขุมชนมีประเพณีที่สืบต่อกันมาในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตาเป็นที่นับถือและเคารพของชาวบ้าน แล้วยังมีการทำบุญหมู่บ้านและบ้านหนองม่วงน้อยยังได้มีการทำบุญเข้าพรรษาก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ที่ปฏิบัติสือต่อกันมา    ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าหาของขายที่ตลาด ปลูกผักทำสวนเอาไว้ขาย เลี้ยงวัว  และรับจ้างท้อผ้าไม่ว่าจะเป็น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เป็นต้น

ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาบ้านหนองม่วงน้อย ก็คือ เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาอาชีพ  ไม่มีผู้นำหรือหัวหน้ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนากลุ่ม จึงทำให้การจัดตั้งกลุ่มล้มเหลว อยู่ได้ไม่นาน และยังไม่มีการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้านได้

แนวทางแก้ปัญหา ก็คือ อยากให้ผู้นำหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือในการให้ความรู้และเชิญชวนให้ประชากรในชุมชนทำผลิตภัณฑ์หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นในชุมชน และดูแลจนกว่าประชากรในชุมชนจะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อได้

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่บ้านหนองม่วงน้อย

ลิ้งค์วีดีโอการลงพื้นที่ของตำบลทะเมนชัย

 

อื่นๆ

เมนู