โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย คือ การได้เข้าร่วมจิตอาสาพระราชทานในโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ 16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำเพื่อที่จะให้ผู้นำนำพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นในงานมีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน เช่น การปลูกผักในตะแกรง การปลูกผักในตะแกรงนั้นมีข้อดี คือ ประหยัดพื้นที่
การเพาะปลูก สะดวกต่อการรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เป็นต้น
ข้อควรคำนึงถึงควรเลือกปลูกผักที่จำเป็นในการบริโภคในครัวเรือน และได้ทำการหาพิกัดที่ดินจากโฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ. ผ่านapp ling ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อที่จะหาหน้าที่ดินว่าตรงตามโฉนดมากแค่ไหน

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่จะไปอบรมในโครงการ โคก หนอง นา โมเดลว่ารายชื่อที่ส่งมาถูกต้องตามโฉนดหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ลงรับ-ส่ง ออกเลข เอกสาร ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะลดความล่าช้าของการรับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ

 

         

 

           

 

อื่นๆ

เมนู