เตรียมความพร้อมครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

โคก หนอง นา โมเดล    

ายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุชีรา โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต) ณ แปลงของ นางประหยัด ทวดอาจ หมู่ที่ 7 อำเภอหนองกี่  โดยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)และครัวเรือนต้นแบบฯ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งต้องใช้ประกอบการออกแบบพื้นที่

ทั้งนี้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)และครัวเรือนต้นแบบฯ ได้มีความเข้าใจหลักการออกแบบพื้นที่และได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบ

 

ภาพที่ 2 พูดคุยเรื่องการปลูกพืชชนิดต่างๆ

 

 ภาพที่ 3  วางแผนแบบแปลงในพื้นที่เพื่อความถูกต้อง

 

ภาพที่ 4 รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีดำเนินโครงการและปัญหาที่พบ

ปัญหาและอุปสรรค

ระยะขอบของพื้นที่บริเวณที่ใช้ขุดสระมีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบแปลงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรเพิ่มวิศวกรที่เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกี่ยวกับการปรับแก้แบบแปลงเพื่อให้เป็นไปตามมาตณฐานที่กำหนดไว้

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู