ชีวีชนบท

นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

พื้นที่สำรวจ บ้านหนองไทร/หนองบัว/หนองม่วง/และบ้านน้อยพัฒนา ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

ชุมชนชนบททั้ง 4 แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเอกลักษณ์เด่นด้านภาษาที่ใช้คือภาษา ลาว ชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีจำนวนหลังคาเรือนชุมชนละ 200 กว่าหลัง ผู้อยู่อาศัยส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัย เด็ก เยาวชน สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผืนนาที่เขียวขจีในช่วงต้นฝน เหลืองทองอร่ามในช่วงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว มีแหล่งอนุรักษ์น้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งใน 4 ชุมชนนี้ อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำการเกษตร ชาวนาปลูกข้าว ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่สำรวจ มีสถานศึกษาทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ

ด้วย 4 ชุมชนนี้ส่วนใหญ่ทำนา จุดเด่นอยู่ที่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ท้องนาเขียวขจีรูปภาพถ่ายจะสวยอีกแบบ หรือเป็นช่วงที่ท้องนาสีเหลืองทองรูปภาพถ่ายก็จะสื่ออีกอารมณ์หนึ่ง ทำให้มองเห็นว่าอาจเป็นไปได้ที่จะทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมา เป็นจุดถ่ายรูป จุดพักรถ แถมยังเป็นการที่จะช่วยให้ชาวบ้านนั้นได้สามารถนำสินค้าไปขายมีรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีการแปรรูปผลไม้จากกล้วยเป็นกล้วยฉาบ

ชุมชนแต่ละชุมชนที่มีปัญหาได้ชัดคือเรื่องของ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกมากไปย่อยสลายยาก เรื่องของรายได้ ผู้คนในชุมชนนั้นว่างงาน ด้านสภาพแวดล้อม เรื่องของน้ำ ถนน ไฟฟ้า ความสว่างในบ้านหนองไทรนั้น ยังเข้าไม่ถึงอย่างเต็มที่ ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ต้องซื้อน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคกันด้วยกำลังทรัพย์ของตน ถนนในหมู่บ้านน้อยพัฒนาที่ราดยางดีแต่ก็ยังมีสิ่งปฏิกูลของสัตว์บนถนน

เรื่องของผลิตภัณฑ์บรรจุกล้วยเปลี่ยนจากพลาสติกใช้เป็นถุงกระดาษแบบฉีก เรื่องของรายได้นี้การแก้ไขในสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ลำบากเพราะว่าด้วยเรื่องของโรคระบาด covied-19 แต่ก็อยากให้มีกิจกรรมอบรมความนิยมการสร้างงานให้กับชาวบ้านที่ว่างงาน สร้างสถานที่ถ่ายภาพตามฤดูกาล และอัปลงโซเชียลมีเดียให้เป็นกระแส เมื่อมีคนมาท่องเที่ยว การสร้างรายได้ก็จะเกิดไม่มากก็น้อย ส่วนในเรื่องของน้ำดื่มน้ำใช้ ไฟฟ้า ถนน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลในส่วนตรงนี้ ความสะอาดบนท้องถนนต้องขอความร่วมมือจากชาวบบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

1.ภาพผลิตภัณฑ์แปรรูป:กล้วยฉาบ

2.พื้นที่จุดเด่นสร้างแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์วีดีโอลงพื้นที่สำรวจ

 

อื่นๆ

เมนู