ข้าพเจ้านางสาวนิมมาภร  อังคะณา  ประเภทกพร. ต.ทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ จะงหวัดบุรีรัมย์  ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS08  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8:30 น. ณ พื้นที่ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิต ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นางสุชีรา  โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ มอบหมายให้นางพรทิพย์  เพชรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมทีมนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) 1. นางสาวนิมมาภรณ์ 2. นางสาวอุฬาพร  บุญยง

 

ได้ลงพื้นที่บ้านโนนทอง หมู่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำการประเมินหมู่บ้าน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 6X2) ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานชีวิต ในประเด็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข

  1. ด้านการลดรายจ่าย
  2. ด้านการเพิ่มรายได้
  3. ด้านการประหยัด
  4. ด้านการเรียนรู้
  5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

ได้ทำการประเมินระดับความ “อยู่เย็น เป็นสุข” มีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ อยู่เย็น เป็นสุข 81-100 คะแนน

ระดับ อยู่ดี กินดี 61-80 คะแนน

ระดับ อยู่อิ่ม นอนอุ่น 41-60 คะแนน

ระดับ อยู่ได้ คลายทุกข์ 21-40 คะแนน

ระดับ อยู่ร้อน นอนทุกข์ 0-20 คะแนน

โดยบ้านโนนทอง หมู่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้คะแนนทั้งหมด 97 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ “อยู่เย็น เป็นสุข”

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู