รายงานผลปฏิบัติงาน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

          ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านหนองไทร  บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองบัว พบว่าประชาชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ หลากหลายประเภท ด้านอาหาร ได้แก่ ข้าวหมาก ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เส้นหมี่จากแป้งข้าว โรตีกรอบเค็ม เส้นหมี่จากแป้งข้าว โดนัท ข้าวโป่ง ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ แป้งข้างผงชงดื่ม น้ำนมข้าว ชาเขียวจากน้ำนมข้าว

     มีการดำเนินจัดกิจกรรมกลุ่มในชุมชน ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น   มีวัตถุประสงค์เพื่อใคร ระยะเวลา  อธิบายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมการอบรมให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้งอบรมในครั้งนี้

    จุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองไทร  บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง  บ้านหนองบัว   มีวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและการดำรงชีพของชาวบ้านอยู่กันอย่างพอเพียง ทำให้ประหยัดต้นทุน ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนเกินไป จุดเด่นอื่นๆคือ มีสถานีรถไฟตัดผ่านทำให้มีช่องทางในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทำให้มีรายได้ในชุมชนได้มากขึ้น

ชุมชนที่มีปัญหาได้ชัดคือเรื่องของ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกมากไปย่อยสลายยาก เรื่องของรายได้ ผู้คนในชุมชนนั้นว่างงาน ด้านสภาพแวดล้อม เรื่องของน้ำ ถนน ไฟฟ้า ความสว่างในบ้านหนองไทรนั้น ยังเข้าไม่ถึงอย่างเต็มที่ ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ต้องซื้อน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคกันด้วยกำลังทรัพย์ของตน ถนนในหมู่บ้านน้อยพัฒนาที่ราดยางดีแต่ก็ยังมีสิ่งปฏิกูลของสัตว์บนถนน

  โอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนได้ คือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี การมีตลาดออนไลน์ ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ และสามารถใช้ตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนจะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการอบรมการสร้างงานอาชีพ 

ลิงค์วีดีโอการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 

อื่นๆ

เมนู