กิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

บ้านหนองไทร/หนองบัว/หนองม่วง/และบ้านน้อยพัฒนา ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

          ชุมชนชนบททั้ง 4 แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเอกลักษณ์เด่นด้านภาษาที่ใช้คือภาษา ลาว มีจำนวนหลังคาเรือนชุมชนละ 200 กว่าหลัง ผู้อยู่อาศัยส่วนมาก เป็นผู้สูงวัย เด็ก เยาวชน สภาพแวดล้อมส่วนมากเป็นพื้นที่นา ไร้อ้อย มีแหล่งอนุรักษ์น้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งใน 4  ชุมชนอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ

          วิเคราะห์ข้อมูลบ้านหนองไทร  บ้านหนองบัว บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบบันทึกการสำรวจลงพื้นที่ 01,02 และ 03 ในภาพรวมพบว่า ชาวบ้านมีรายได้น้อย เนื่องจากทำอาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวกับเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการตกงานการขาดรายได้จากการระบาดของเชื้อ Covid-19 รวมไปถึงการสอบถามการ สำรวจในด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ชาวบ้านมีความต้องการที่จะให้ยกระดับพัฒนาตำบลให้เป็นที่รู้จัก และมีรายได้ที่เข้ามาในตำบลมากขึ้น

          ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ : ข้าวหมาก  และข้าวแต๋น   โดยทำหน้าที่เป็น ผู้อบรมขั้นตอนการทำงานและนำไปประสานงาน ชี้แจงในโครงการให้ชาวบ้านทราบว่ามีขั้นตอนแบบใดบ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

          -เชิญชวนสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านหนองม่วง บ้านหนองไทร และบ้านน้อยพัฒนา เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน ได้แก่

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4

1.นาง ทองพูน บุญอินทร์

2.นาง หนูก่อ ธรรมสาร

3.นาง คนอง พิศเพ็ง      

4.นาง รำไพ ชัยชนะ

5.นาง สาคร หอมหวาน

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16

  1. นางสุพรรษา ชัยโคตร
  2. นางแพงศรี มีศรี
  3. นาง รุ่งทิวา ฦาชา
  4. นาง สำเร็จ อินท์แสน
  5. นาง รำไพ จะยันรัมย์

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8

นางทองเพียน พรมชาติ

นางอรษา ศรีชัย

นางแสน พวงทอง

นางสำฤทธิ์ สะเทิงรัมย์

นางม้วยวงษ์แสนสุข

          ได้เข้ารรับการอบรม เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและ ข้าวแต๋น ณ เทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 29 – 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีกิจกรรมเปิดโครงการ แนะนำโครงการเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

          ทำการบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญในตำบลมีสถานศึกษาทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง               

               ปัญหาด้านการทำงานช่วงนี้อยู่ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีขั้นตอนการทำงานที่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิม ชาวบ้านวิตกกังวลไม่กล้าให้สอบถาม

   รูปภาพประกอบการทำกิจกรรมและลงพื้นที่

 

         ลิงค์วีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

 

 

อื่นๆ

เมนู