รายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564                                                          

                                             นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

บ้านหนองไทร/หนองบัว/หนองม่วง/และบ้านน้อยพัฒนา ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

               ชุมชนชนบททั้ง 4 แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเอกลักษณ์เด่นด้านภาษาที่ใช้คือภาษา ลาว มีจำนวนหลังคาเรือนชุมชนละ 200 กว่าหลัง ผู้อยู่อาศัยส่วนมาก เป็นผู้สูงวัย เด็ก เยาวชน สภาพแวดล้อมส่วนมากเป็นพื้นที่นา ไร้อ้อย มีแหล่งอนุรักษ์น้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งใน 4  ชุมชนอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน

          .ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากโดยมีหมู่บ้านบุลิ้นฟ้า ได้ทำการจัดทำปรับปรุงในเรื่องของรสชาติ สีสัน ที่แปลกใหม่มากขึ้น น่ารับประทาน ชาวบ้านมีการจดสูตรการทำ ขั้นตอนการทำ อย่างสม่ำเสมอ

          หมู่บ้านบ้านนน้อยพัฒนา มีการรวมกลุ่มกันทำข้าวแต๋น พัฒนารสชาติ สีสัน ให้น่ารับประทานมากขึ้น เราเตรียมวางแผนจัดทำProduceให้ดูน่าซื้อและน่าจับต้องให้มากขึ้น โดยแพ็คเกจ ของเราที่ได้คิดไว้ตอนนี้คือใช้ถุงกระดาษคราฟแบบซิปล็อค เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นห่อบรรจุภัณฑ์

          ปัญหาก่อนการดำเนินกิจกรรม ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจในการทำบางส่วน และไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จไหม เราจึงมีการจดสูตรต่างๆ และมีวิทยกรผู้ให้ความรู้มาปฏิบัติให้เห็น

          เราวางแผนพัฒนาทั้งหลักสูตร รสชาติ วางแผนในการจัดทำแฟนเพจ Facebook เพื่อวางจำหน่ายสินค้า สร้างความยั่งยืน

               ช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการทำโลชั่น และสเปรย์กันยุงด้วยสมุนไพร เพื่อใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่า แถมสมุนไพรก็ยังมีข้อดีกว่าสารเคมีกันยุง และทำให้ชาวบ้านเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เข้ามาในท้องถิ่น หรือครัวเรือนของตน

                    กลุ่มนักศึกษาได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์ว่าในช่วงเดือนนี้มีการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ทำให้กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้บางส่วนต้องเลื่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในลำดับต่อไป

รูปภาพการปฏิบัติงาน

ลิงค์วีดีโอปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู