โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย)

การจ้างงานการจัดข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                                                                                                    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

                                                                                                                    นายรัฐสิทธิ์ ปัฏฐา บัณฑิต กพร.           รายละเอียดการปฏิบัติงาน

          การปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอลำปลายมาศนี้ ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่สำนักงานต้องการรับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตนเอง การทำงานจึงจะมีการรับผิดชอบหลายส่วนและทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย คือ เจ้าหน้าได้มอบหมายให้ ตรวจสอบ แก้ไข เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เอกสารก็จะมีเป็น เอกสารขอนุมัติโครงการ เอกสารรายงานขอซื้อ เอกสารรายงานผลพิจารณา เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ เป็นต้น และยังได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุยังได้มอบให้คีย์ข้อมูลลงในระบบ egp หรือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะคีย์ข้อมูลแปลงที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรรมการ การจัดทำร่างเอกสารหนังสือเชิญชวน รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและจัดทำประกาศผู้ชนะเสนอราคา และคีย์ข้อมูลในระบบ bpm หรือ โปรแกรมรายงานการเงินและงบประมาณ  ปัญหาที่พบในการจัดทำจะเป็นปัญหาที่ระบบ egp เพราะระบบนั้นค่อยข้างล้มบ่อยมากเกินไป เสนอแนะอยากให้ทางส่วนกลางปรับปรุง แก้ไข ให้ระบบใช้งานได้อย่างรื่นไหลมากยิ่งขึ้น แล้วยังได้ทำการกรอกข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนเป็นจำนวน 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน ปัญหาหาที่พบในการกรอกข้อมูลคือข้อมูลบางคนไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ แก้ไขปัญหาโดยการโทรสอบถามเจ้าตัว ส่วนของข้อปฏิบัติสำนักงาน คือ สร้างสรรค์สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่จะไปอบรมในโครงการ โคก หนอง นา โมเดลว่ารายชื่อที่ส่งมาถูกต้องตามโฉนดหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ลงรับ-ส่ง ออกเลข เอกสาร ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วประทับตราลงเลขนั้นๆ เพื่อที่จะลดความล่าช้าของการรับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ

         

           

 

 

อื่นๆ

เมนู